top of page
Podepsání smlouvy

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

Efektivní financování od 0,63% p.a.!

Našim klientům doporučujeme chytrou investicí snížit efektivní úrokovou sazbu.

Co si pod tím představit?

Jako příklad dejme tomu, že si berete hypotéku na nemovitost s cenou 4.000.000 Kč. Z vlastních prostředků chcete uhradit 1.500.000 Kč. To je více, než běžně požadovaných 20% z kupní ceny.

My Vám tedy doporučíme využít 1.000.000 Kč z této sumy na hypotéku, ale zbývajících 500.000 Kč investovat do dluhopisů.

Kladným zhodnocením z investice do dluhopisů, Vám klesnou náklady na celou hypotéku, čímž se Vám v konečném důsledku poníží úroková sazba hypotéky.

Srovnání s klasickou hypotékou:

 

Klasická hypotéka:

kupní cena  4.000.000 Kč

vlastní zdroje  1.500.000 Kč

úvěr  2.500.000 Kč

úroková sazba  1,89%

splatnost úvěru  30 let

fixace  7 let

měsíční splátka  9.104 Kč.

zaplacené úroky 301.125 Kč

 

Zbývající část ve výši 500.000 Kč investujeme do dluhopisů

Při investici 500.000 Kč se zaplatí o 60.225 Kč vyšší úroky na vyšší hypotéce, ale zároveň se tyto peníze zhodnotí (7% p.a. ) celkem o 245.000 Kč za 7 let fixace, takže výsledný hrubý výnos před zdaněním (15 %) je 184.775 Kč.

Co nám z toho vyplývá?

Na úrocích zaplatíte za 7 let 361.350 Kč

Vaše investice Vám zhodnotí vložené prostředky za 7 let o 245.000 Kč

Vaše efektivní úroková sazba je tedy 0,63% p.a., neboť Vaše investice zaplatila všechny Vámi uhrazené úroky.

Důležité upozornění:

Informace jsou určeny pouze pro reklamní účely a nebyly vytvořeny za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytují pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Informace nenahrazují odborné poradenství k finančním nástrojům v nich uvedených, ani nenahrazují komplexní poučení o rizicích. Informace jsou určeny výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tyto informace obsahují příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Rizika podnikových dluhopisů:

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může investor ztratit celý investovaný kapitál. U malých či začínajících společností je vyšší pravděpodobnost, že nedostojí svým závazkům. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li emisní podmínky jinak. Provozovatel neprovádí investiční či jiné hodnocení emitentů ani dluhopisů! Provozovatel důrazně doporučuje investorům, aby se před nákupem dluhopisů důkladně seznámili s emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a zejména hospodářskou situací emitentů. Riziko nesplacení dluhopisů nese v celém rozsahu investor.

Efektivní financování:

kupní cena  4.000.000 Kč

vlastní zdroje  1.000.000 Kč

úvěr  3.000.000 Kč

úroková sazba  1,89%

splatnost úvěru  30 let

fixace  7 let

měsíční splátka  10.924 Kč

zaplacené úroky  361.350 Kč

Zajímá Vás více?

bottom of page